fbpx

Algemene Voorwaarden PLTS

PLTS: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Bilderdijkstraat 134H en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66377714, opererend onder handelsnaam PLTS Pilates & Barre.
Deelnemer(s): Een ieder die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met PLTS. Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen PLTS en een Deelnemer.

Deelnemersvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van PLTS en op eerste verzoek van een PLTS zullen worden toegestuurd.
Krediet: De door een Deelnemer via de Website aangekocht krediet c.q. tegoed om binnen de Termijn een Les bij een Studio van PLTS in te boeken en/of te volgen.

Les: Elke (individuele of groeps-) les gegeven door of namens PLTS in een Studio van PLTS. Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door een Deelnemer aan PLTS zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.
Studio: Elke studio van PLTS, zoals weergegeven op de Website.

Termijn: De termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Krediet waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Les dan wel een beperkt aantal Lessen.
Website: de website van PLTS: www.plts.nl.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van PLTS. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen PLTS en een Deelnemer is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.
2.2 De rechten uit hoofde van een Deelnemersovereenkomst zijn strikt persoonlijk.

2.3 PLTS behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.
2.4 PLTS behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van PLTS of onheuglijk gedrag.

2.5 Het dragen van schone sportkleding is verplicht. Het dragen van schoenen in de sportzalen is verboden. 2.6 Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
2.7 Iedere Studio van PLTS is rookvrij.
2.8 Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden bij PLTS, met uitzondering van het gebruik van bidons of sluitbare, plastic flessen met water.

2.9 PLTS behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
2.10 Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot PLTS, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders en na uitdrukkelijke toestemming van het personeel van PLTS. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de Studio is voor eigen risico.

2.11 (Huis)dieren zijn bij PLTS niet toegestaan.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PLTS en een consument (Deelnemer) die een Krediet heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een Les, aangeboden en/of verzorgd door PLTS en/of een door een consument (Deelnemer) aangeschaft Krediet.
3.2 Zowel door aanschaf van een Krediet, alsook door deelname aan een Les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.
3.3 Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van PLTS en alle personen die voor PLTS werkzaam zijn en/of door PLTS zijn ingeschakeld.
3.4 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 PLTS kan deze Deelnemersvoorwaarden ten alle tijden wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Deelnemersvoorwaarden verstrekt.

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst

4.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en PLTS komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer, of (c) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van PLTS dan wel heeft deelgenomen aan een Les. Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.
4.2 Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van PLTS.
4.3 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van PLTS en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
4.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan PLTS aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan PLTS worden verstrekt.
4.5 Een overeenkomst tussen PLTS en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Krediet(en), die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Les(sen). Kredieten zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website. Als een Krediet en/of een bundel van Kredieten is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les. 4.6 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Krediet of een bundel van Kredieten met schriftelijke instemming van PLTS worden opgeschort. PLTS heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
4.7 Een Krediet en/of bundel van Kredieten loopt automatisch af. Een Krediet en/of bundel van Kredieten word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.
4.8 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
4.9 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met PLTS heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met PLTS gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.
4.10 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 4.9 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan PLTS gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van PLTS en/of een Studio van PLTS heeft betreden.
4.11 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Abonnement bij PLTS af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.12 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van PLTS. Wijziging van een Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 De actuele prijzen van één Krediet, een bundel van Kredieten dan wel een Abonnement staan op de Website. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Kredieten, Abonnementen en/of bundels van Kredieten,

5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem of ter plekke op locatie van PLTS. De Kredieten, Abonnementen en bundels van Kredieten dienen ineens vooraf te worden betaald.
5.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 4.7.

5.4 PLTS behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.
5.5 Indien de faciliteiten van PLTS niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van PLTS, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van PLTS niet worden, gerestitueerd.

5.6 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Deelname, afzeggen en verzetten van Lessen

6.1 Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.
6.2 U kunt zich tot 24 uur voor het begin van een les nog steeds afmelden. Wanneer u telefonisch contact opneemt met de frontdesk in de studio en PLTS is in staat uw plek te vullen, ontvangt u € 10 terug op uw account.
6.3 PLTS is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website.
6.4 PLTS heeft tot het tijdstip van aanvang van een Les het recht een Les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt een bij de Deelnemer in rekening gebrachte Krediet gecrediteerd.
6.5 Buitengewone omstandigheden leveren voor PLTS altijd overmacht op en ontheffen PLTS van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is PLTS ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. 6.6 Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door PLTS van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
6.7 PLTS wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er twee keer (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan PLTS de maatregel toepassen dat er twee (2) weken niet online kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd.
6.8 Indien een Deelnemer een reserveplaats heeft gereserveerd, ontvangt de Deelnemer een email als er een halfuur (30 minuten) voor aanvang van de Les toch geen plaats is vrijgekomen. Heeft een Deelnemer geen email ontvangen en is de Deelnemer niet op komen dagen, dan vervalt deze les en wordt één (1) Krediet in rekening gebracht.

Artikel 7 – Krediet

7.1 Bij iedere bundel van Kredieten staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Lessen gedurende de Termijn. Lessen die niet zijn genoten gedurende de Termijn komen automatisch te vervallen. 7.2 Eén Krediet geeft recht op deelname aan één Les.

Artikel 8 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

8.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. PLTS zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met PLTS, bij gebreke waarvan PLTS ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

8.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 8.3 PLTS heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • De Deelnemer zich naar de mening van PLTS schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  • Als de Deelnemer de regels van PLTS stelstelmatig overtreedt; of
  • Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van deDeelnemerskaart van de Deelnemer.Artikel 9 – Risico en Aansprakelijkheid9.1 Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van PLTS voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht, lenigheid en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Les, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij PLTS is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
    9.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
    9.3 Zowel PLTS als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.
    9.4 PLTS en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

9.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van PLTS, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.
9.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van PLTS en ieder ander van wiens hulp PLTS gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid

10.1 Iedere Deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan PLTS verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. De persoonsgegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van PLTS gebruikt.
10.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Deelnemersvoorwaarden, geeft de Deelnemer aan PLTS toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van PLTS. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door PLTS gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). PLTS zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

10.3 PLTS kan foto’s of video’s maken van de Lessen of andere ruimtes in De Studio voor gebruik op social media of op de Website van PLTS. De Deelnemer is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.
10.4 De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan PLTS ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van PLTS per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van PLTS zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij PLTS te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of per e-mail ingediend bij PLTS via hello@plts.nl onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

11.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
11.3 PLTS beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien PLTS verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
11.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13 lid 4 van deze Deelnemersvoorwaarden.

Artikel 12 – Website

12.1 De verstrekte informatie op de Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
12.2 Hoewel PLTS de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan PLTS niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van PLTS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 De websites van derde partijen waarnaar op de Website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door PLTS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. PLTS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
12.4 De Website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van PLTS.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017.
13.2 Van deze Deelnemersvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door PLTS is bevestigd.

13.3 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. PLTS en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

13.4 Iedere rechtsverhouding met PLTS wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en PLTS die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.